Gallery

ในความเป็นมนุษย์...ของผู้ใช้สารเสพติด

           

           การมีส่วนร่วมของครอบครัว/ชุมชน มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา หากครอบครัวและชุมชนมีโอกาสได้ทำความเข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติดจะช่วยให้ครอบครัว  ชุมชนและผู้เสพติดยาเสพติดเข้าใจและรู้ถึงความต้องการและยอมรับกันและกัน สามารถเข้าใจบทบาทหรือปฏิบัติต่อกันได้อย่างเหมาะสม ทำอย่างไรให้ครอบครัวยอมรับปัญหาและกล้าเปิดเผย ไม่อาย จะทำให้การช่วยเหลือง่ายขึ้น และครอบครัวเองก็ไม่ต้องทนกับความรู้สึกกดดันความเครียด หรือกลัวว่าสังคมจะรังเกียจที่รู้ว่าลูกหลานหรือคนในครอบครัวติดยาเสพติด

Gallery

ภาพกิจกรรมองค์กร
2021 VOLLERBALL ACTTEAM VCT CHALLENGER MATCH

กิจกรรมวอลเลย์บอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและส้างทัศนะคติที่ดีต่อการตรวจคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา

แอ๊คทีมได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ( ฐาน 1 ประเมินความเสี่ยงและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 

การให้บริการคำปรึกษาก่อนตรวจ

ผู้ที่มารับบริการที่ แอ๊คทีมจะได้รับการให้คำปรึกษาก่อน-หลังตรวจเลือดทุกครั้ง ตามมาตรฐานการให้บริการการตรวจเลือด

ส่งต่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล

กิจกรรมส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการการตรวจเอชไอวี ในหน่วยบริการที่กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวก

Follow Us

164/29 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร.043-002350,064-0023248
อีเมล์ actteamkhonkaen@gmail.com

Made with Mobirise free website themes